Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Schmachtl GmbH

Tešíme sa vašej návštevy našej webstránky a z vášho záujmu o našu spoločnosť a naše produkty a služby.

Túto webstránku prevádzkuje spoločnosť Schmachtl GmbH (FN 91224 d), ďalej iba „Schmachtl“, so sídlom na adrese 4020 Linz, Pummererstraße 36, Rakúsko.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí pre všetky webstránky, ktoré prevádzkuje Schmachtl. Nevzťahuje sa na internetové stránky, ku ktorým vedú naše externé odkazy.

Ďalším používaním tejto webstránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním svojich údajov podľa tohto vyhlásenia. 

Ochrana osobných údajov

Na ochrane vašich osobných údajov nám mimoriadne záleží. Vaše údaje preto spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003). Nižšie vysvetlíme, ktoré informácie zisťujeme počas vašej návštevy na našich stránkach, ako sa použijú a vysvetlíme vám vaše práva ako dotknutej osoby.

Naša webstránka sa dá používať bez udania osobných údajov. V prípade, že sa zisťujú osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mailová adresa), deje sa to podľa možností na dobrovoľnej báze.

Prenos údajov

Vaše osobné údaje spracúvame pomocou sprostredkovateľov, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní služieb (napr. webový hoster, služba zasielania e-mailového newslettra). Títo sprostredkovatelia sú zaviazaní čo najprísnejšie chrániť vaše osobné údaje a nesmú ich používať na žiadny iný účel než poskytovanie našich služieb. 

Vaše osobné údaje sa odovzdávajú iba bežným poskytovateľom ekonomických služieb ako napr. banky (v prípade, že pre vás vykonávame prevod), daňoví poradcovia (v rámci nášho účtovníctva), poskytovatelia zásielkových služieb (v prípade, že vám niečo zasielame) atď.    

Ak majú naši zmluvní partneri alebo spracovatelia prác sídlo v tretej krajine, čiže v štáte mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS), budeme vás o tom osobitne informovať.

Vaše osobné údaje nepredávame tretím osobám mimo koncernu ani ich nijako ináč nepredávame.

Dobra trvania uloženia

Osobné údaje sa vymažú alebo zablokujú ihneď ako zanikne účel uloženia. K uloženiu môže dôjsť okrem iného aj vtedy, keď to predpokladá európsky alebo štátny zákonodarca v unijných právnych predpisoch, zákonoch alebo iných nariadeniach, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa. K zablokovaniu alebo výmazu údajov dôjde aj vtedy, keď uplynie lehota na uloženie predpísaná v uvedenej norme, okrem prípadu, keď existuje potreba na ďalšie uloženie údajov pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy.

Kontaktný formulár

Po odoslaní kontaktného formuláru sa vykoná spracovanie vami zadaných osobných údajov prostredníctvom prevádzkovateľa, a to na účely spracovania vašej žiadosti na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili odoslaním formuláru.

Neexistuje žiadna zákonná ani zmluvná povinnosť poskytovať osobné údaje. Následkom neposkytnutia bude iba to, že svoju žiadosť neodošlete a nebudeme ju môcť spracovať.

Máte právo svoj súhlas kedykoľvek zrušiť formou písomného oznámenia, bez toho, aby sa to dotýkalo zákonnosti spracovania, ktoré sa vykonalo do odvolania na základe súhlasu.

Priama reklama

Na základe vášho súhlasu resp. oprávneného záujmu sa vykoná ďalšie spracovanie vašich údajov, ktoré je zlúčiteľné s pôvodným účelom spracovania. Máte právo kedykoľvek namietať formou písomného oznámenia proti používaniu vašich osobných údajov na účely priamej reklamy. V prípade namietania sa vaše osobné údaje nebudú viac spracovávať na účely priamej reklamy.

Súbory cookie

Táto webstránka používa súbory cookie. Súbory cookie robia webstránku jednoduchšou na používanie a efektívnejšou. Súbor cookie je malý textový súbor slúžiaci na ukladanie informácií. Pri návšteve webstránky môže webdstránka umiestniť do počítača náštevník webstránky súbor cookie. Ak návštevník navštívi webstránku znova, webstránka dokáže prečítať údaje z predtým uloženého súboru cookie a napr. stanoviť, či používateľ už v minulosti navštívil webstránku a o ktoré jej oblasti sa mimoriadne zaujímal. Viac informácií na tému súbory cookie sa dozviete z nemeckej verzie stránky Wikipedia.

Zmena nastavení súboru cookie

To, ako má webový prehliadač zaobchádzať so súbormi cookie a ktoré súbory cookie sa povolia alebo odmietnu, môže používateľ určiť v nastaveniach webového prehliadača. Presne miesto, kde sa tieto nastavenia nachádzajú, závisí od príslušného webového prehliadača. Podrobné informácie o tom môžete nájsť cez funkciu Pomocníka daného webového prehliadača. 

Ak je používanie súborov cookie obmedzené, podľa okolností sa nebudú dať naplno používať všetky funkcie tejto webstránky.
 

Serverový súbor denníka

Táto stránka spracúva na účel monitorovania technickej funkcie pre zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti webového servera na základe prevažujúceho oprávneného záujmu prevádzkovateľa (technické bezpečnostné opatrenia) nasledujúce osobné údaje v súbore denníka na serveri (pozri Formát zlúčeného denníka):

  • IP adresa
  • Časová pečiatka
  • Otvorený obsah
  • Odkazujúca stránka 
  • Identifikácia prehliadača

Tieto údaje sa ukladajú iba dočasne na dobu 10 dní a potom sa automaticky vymažú.
 

Google Analytics

Táto webstránka používa službu webovej analýzy Google Analytics od spoločnosti Google LCC (ďalej len „Google“) na právnom základe prevažujúceho oprávneného záujmu prevádzkovateľa (analýza používania webstránky). Na tento účel sme uzatvorili so spoločnosťou Google zmluvu o spracovaní údajov. 

Po otvorení našej webstránky sa pomocou softvéra vytvorí pripojenie k serverom Google a údaje sa sčasti prenesú na servery Google ktoré sa nachádzajú v USA. Google Analytics používa aj súbory cookie na ukladanie informácií o používateľovi webstránky a na analýzu používania webstránky používateľom.

Táto webstránka používa funkciu „anonymizácie IP“. Na jej základe Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore vašu IP adresu najprv skráti a tým anonymizuje. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie celá IP adresa a až tam sa skráti.

Podľa údajov od Google bude Google získané údaje používať vyhodnocovanie používania webstránky, na zostavovanie správ o aktivitách na webstránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webstránku a internetu.

Google tieto informácie v prípade potreby prenesie na tretie osoby, ak to tak predpisuje zákon alebo ak tretie osoby spracúvajú tieto údaje z poverenia spoločnosti Google.

Podrobné informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľa v Google Analytics nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov Google resp. Google Analytics.

Deaktivovať Google Analytics

Zaznamenávaniu vašich používateľských údajov na našej webstránke viete zabrániť tak, že vo svojom webovom prehliadači vykonáte nastavenie „Do Not Track“ (Nesledovať). Naša webstránka berie na vedomie signál „Do Not Track“, ktorý váš webový prehliadač posiela všetkým webstránkam.

Zaznamenávaniu vašich používateľských údajov zo strany Google Analytics viete zamedziť všeobecne na všetkých webstránkach tak, že si stiahnete doplnok prehliadača dostupný na tomto odkaze a nainštalujete si ho.

Tlačidlá zdieľania

Niektoré stránky našej webstránky obsahujú tlačidlá na zdieľanie obsahu stránok na plaftormách sociálnych médií Facebook, Google Plus, Twitter, Instagram, Linkedin, Pinterest, Reddit, Tumblr, XING a YouTube. 

Tlačidlá sú v zmysle ochrany osobných údajov návštevníkov našej webstránky ideálne vybavené, pretože skript (počítačový program) nachádzajúci sa za tlačidlami nezaznamenáva ani nespracúva žiadne osobné údaje. Návštevníci, ktorí chcú zdieľať naše stránky, budú po kliknutí na tlačidlá prevedení priamo na stránku pre zdieľanie príslušnej platformy sociálneho média. Až tam budú vyzvaní na zdieľanie skriptov potrebných pre obsah stránky. V takom prípade platia obchodné podmienky a podmienky na ochranu osobných údajov dohodnuté medzi návštevníkom webstránky a príslušnej platformy sociálneho média.

Presné informácie o tom nájdete priamo u príslušných poskytovateľov:

Sales-Suckers OG

Na účely marketingu a optimalizácie sa na tejto webstránke používajú produkty a služby spoločnosti Sales-Suckers OG (www.sales-suckers.com). Získavajú, spracúvajú a ukladajú sa pri tom údaje, z ktorých sa vytvorí používateľský profil pod pseudonymom. Tam, kde je to možné a zmysluplné, sa používateľské profily úplne anonymizujú. Na to sa používajú súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači návštevníka a slúžia na opätovné rozpoznanie internetového prehliadača. Získané údaje, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje, sa prenášajú na Sales-Suckers alebo ich priamo získava Sales-Suckers. Sales-Suckers smie informácie, ktoré ostali po návšteve na webstránkach, používať na vytváranie anonymizovaných používateľských profilov. Údaje získané pri tomto procese sa nebudú používať bez obzvlášť prideleného súhlasu dotknutej osoby na to, aby sa dal návštevník webstránky osobne identifikovať, a nebudú sa spájať s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Ak sa získavajú IP adresy, bezodkladne po získaní sa zanonymizujú vymazaním posledného bloku čísel. Proti získavaniu, spracovaniu a ukladaniu údajov môžete kedykoľvek namietať s účinnosťou do budúcnosti.

Bezpečnostné opatrenia

Používame mnohé technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili vaše údaje proti manipuláciám, strate, zničeniu alebo prístupu tretích osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa priebežne vylepšujú podľa technologického rozvoja na internete.

Vaše práva

Máte právo na informácie o svojich osobných údajoch, na ich opravu, vymazanie a obmedzenie ich spracovania. 

Pokiaľ je právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov váš súhlas alebo s vami uzatvorená zmluva, máte navyše právo na prenosnosť údajov. 

Máte právo na zrušenie prípadného prideleného súhlasu na spracovanie svojich osobných údajov. Odvolanie sa nedotkne zákonnosti spracovania osobných údajov až do odvolania.

Máte právo na odpor proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priamej reklamy. V prípade namietania sa vaše osobné údaje nebudú viac spracovávať na účely priamej reklamy.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade (Rakúsky úrad pre ochrany osobných údajov, Wickenburggasse 8, 1080 Viedeň, dsb@dsb.gv.at).

Kontakt / koordinátor ochrany osobných údajov

SCHMACHTL SK, s.r.o.
Valchárska 3
821 09 Bratislava
T +421 2 5827 5600
F +421 2 5827 5601
office@schmachtl.sk
hutka@schmachtl.sk

Schmachtl zákaznícky servis

Ak potrebujete ďalšie informácie o našich produktoch a službách, spojte sa s odborným poradcom spoločnosti Schmachtl. Budeme vám radi k dispozícii.

Ďalšie informácie

[Translate to Slovenčina:]

Novinky

O spoločnosti Schmachtl

Produkty a riešenia pre priemysel od...