Spektrum bezpečnostných produktov

Kompletné portfólio výkonných komponentov a systémov pre bezpečnosť ľudí.

Rolujte

Prehľad

Schmachtl Bezpečnosť

V spoločnosti Schmachtl nájdete kompletné portfólio výkonných komponentov a systémov pre bezpečnosť vašich strojov.
Spoločnosť Schmachtl považuje bezpečnosť za neoddeliteľnú súčasť vašich procesov a podporuje vás v čo najlepšej implementácii optimálneho bezpečnostného riešenia.


Spektrum služieb

Firma Schmachtl ponúka nasledujúcich deväť servisných modulov pre bezpečnosť strojov.

1. Posúdenie rizík

Výhody

 • Kompaktná konštrukčná forma
 • Vysoká hustota výkonu
 • Bezúdržbové
 • Vysoká dynamika
 • Vysoký krútiaci moment
 • Nízky moment zotrvačnosti

Definícia služby: 

 • Rešerš noriem a určenie smerníc
 • Vykonanie posúdenia rizika podľa EN ISO 12100
 • Dokumentácia nebezpečných miest
 • Odstupňovanie úrovne výkonu nebezpečných miest
 • Opis koncepcie znižovania rizika
 • Podrobnosti týkajúce sa opatrení na zníženie rizika
 • Záverečná správa

Hodnotenie rizika je založené na technickej dokumentácii:

 • Konštrukčné dokumenty (napr. výkres CAD)
 • Informácie o užívateľovi
 • Špecifikácie
 • atď.

Rozsah služby:

Vytvorenie posúdenia rizika pre stroj v zmysle smernice o strojných zariadeniach 2006/42/ES:
Pred uvedením stroja do prevádzky je potrebné vykonať posúdenie rizík v súlade so smernicou o strojových zariadeniach 2006/42/ES. Zohľadnené sú pri tom základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti, ktoré sa na stroj vzťahujú. V rámci posúdenia sa následne prijmú príslušné opatrenia na ochranu ľudí a strojov pred rizikami a ich účinkami. Firma Schmachtl vám pomôže pri vytváraní dokumentov v súlade so smernicami a v priebehu vytvárania dokumentov vám potvrdí dodržanie platných smerníc a noriem
Pri použití v súlade s EN ISO 13849-1 musia technické ochranné zariadenia zodpovedať špecificky požadovanej úrovni výkonu pre každú jednotlivú bezpečnostnú funkciu.
 

2. Verifikácia

Definícia služby:

Výpočet úrovne výkonu PL pre každú bezpečnostnú funkciu
Dokumentácia verifikácie pomocou nástroja SISTEMA od IFA 

Verifikácia je založená na technickej dokumentácii:

Konštrukčné dokumenty (napr. posúdenie rizík)
Špecifikácie
technická dokumentácia (napr. EPLAN)
Bezpečnostné parametre použitých komponentov
 

3. Plánovanie a konštrukcia

1.    Plánovanie hardvéru 

Integrované plánovanie uľahčuje objednávanie, ako aj potrebné podania a popisy. Najskôr sa naši technickí špecialisti intenzívne zaoberajú požiadavkami zákazníkov a potom plánujú a dokumentujú elektrické riadiace prvky, siete, spínacie skrinky a inštalácie rôznych veľkostí.

 

2.    Konštrukcia spínacej skrinky
 

Okrem rozsiahleho štandardného dodávacieho programu spínacích skriniek a riadiacich prvkov ponúkame aj špeciálne riešenia pre špecifické požiadavky. Portfólio zahŕňa rôzne typy a veľkosti zariadení - od svorkovnicových a spínacích skriniek cez pulty kusovej, zmluvnej a sériovej výroby až po projektové individuálne rozvodné zariadenia. Taktiež sa rieši plánovanie a konštrukcia spínacích skriniek pre veľké zariadenia. Vykonávame pri tom tieto služby vrátane dokumentácie: Výber, obstaranie, plánovanie, inžinierstvo a montáž.


3.    Zmluvná výroba, sériová výroba 

Pokiaľ ide o konštrukciu spínacej skrinky, u nás získate všetko na jednom mieste od plánovania až po dodávku, a to bez ohľadu na to, či ide o zmluvnú alebo sériovú výrobu. Náš sortiment zahŕňa rôzne typy montážnych dosiek, svorkovníc, spínacích skriniek a pultov. Kusová výroba je rovnako možná ako výroba vo veľkom množstve alebo zmluvná výroba s dodaným materiálom aj bez jeho dodania.
 

4. Vytvorenie programu, vizualizácia

Rozsah služby: Vytvorenie užívateľského softvéru vzťahujúceho sa na oblasť bezpečnosti Stále viac bezpečnostných funkcií sa realizuje prostredníctvom programovania použitia bezpečnostných riadiacich prvkov. Požiadavky musia zodpovedať súčasnej norme EN ISO 13849 pre vývoj bezpečnostných funkcií softvérom. Podstatnou súčasťou tejto normy je dodržiavanie štruktúrovaného vývojového procesu využívajúceho model V. Cieľom toho je zabrániť nebezpečným systematickým chybám v bezpečnostnom aplikačnom softvéri určenom pre stroj. Pomôžeme vám pri vytváraní bezpečnostných funkcií pomocou premyslených softvérových riešení.

Definícia služby:

 • Zistenie požiadaviek zákazníka
 • Vytvorenie technických špecifikácií a verifikačných a validačných dokumentov
 • Vypracovanie preberacieho protokolu k uvedeniu do prevádzky
 • Vytvorenie programu pre bezpečnostné riadiace prvky
 • Uvedenie do prevádzky
 • Vykonanie bezpečnostno-technickej skúšky (test čiernej skrinky) na mieste
 • Dokumentácia skúšky
   

5. Elektrická, mechanická inštalácia

Elektrické montáže

 • Vykonanie priemyselných inštalácií pozostáva z:
 • Inštalácia spínacích skriniek
 • Montáž káblových trás (kanál, žľab, trasa, drôtené pletivo atď.)
 • Montáž poľných prístrojov
 • Kladenie káblov
 • Montáž bezpečnostného plotu
 • Montáž obslužných miest, miest riadenia
 • Kabeláž
   

6. Uvedenie do prevádzky na mieste, preskúšania

Kontrola uvedenia do prevádzky / podpora na mieste
Pri uvedení vášho stroja do prevádzky vám na mieste pomôžeme.

Definícia služby:

 • Skúška bezpečnostnej techniky v prípade nových zariadení a pravidelné bezpečnostné kontrolné opatrenia počas životnosti stroja
 • Stanovenie vhodnej inštalácie a funkcie ochranného zariadenia
 • Potvrdená dokumentácia bezpečnostno-technickej skúšky funkčnosti

7. Validácia

1.     Validácia dokumentov analýzou dokumentov zákazníka podľa EN ISO 13849-2
Podľa EN ISO 13849-1 sa musí potvrdiť, že konštrukčné usporiadanie bezpečnostnej funkcie zodpovedá špecifikáciám bezpečnostných požiadaviek stroja. Týmto budú počas realizácie rozpoznané a zamedzené odchýlky a chyby. Garantujeme vám zabezpečenie funkčnej bezpečnosti.
Definícia služby:
Vypracovanie plánu validácie
Analýza bezpečnostných funkcií
Dokumentácia validácie v potvrdenej zákazníckej správe

2.    Validácia stroja kontrolou definície služby:
Vykonanie potrebných skúšok, testov a meraní
Bezpečnostno-technická skúška (špecifikácia testu čiernej skrinky)
Dokumentácia skúšok v potvrdenej zákazníckej správe

Validácia je založená na technickej dokumentácii: 
Konštrukčné dokumenty (napr. posúdenie rizík)
Špecifikácie
technická dokumentácia (napr. EPLAN)

8. Zhoda CE, vytvorenie dokumentácie

Návod na obsluhu v úradnom jazyku (jazykoch) príslušného členského štátu musí byť priložený ku každému stroju. Pritom preveríme váš návod na obsluhu ohľadom dodržiavania smernice o strojových zariadeniach.

Definícia služby:

 • Preverenie existujúceho návodu na obsluhu ohľadom dodržania požiadaviek smernice o strojových zariadeniach
 • Dokumentácia kontrolných bodov
 • Preverenie je založené na technickej dokumentácii:
 • Návod na obsluhu
 • Posúdenie rizík

9. Safety Trainings - školenia o všetkých aspektoch funkčnej bezpečnosti

Rozsah služby: Školenia o všetkých aspektoch funkčnej bezpečnosti.


Náš tím trénerov, zložený zo skúsených odborníkov z praxe a odborníkov na normy, vám poskytne najnovšie odborné vedomosti o zákonoch, smerniciach a normách. Semináre sú špeciálne prispôsobené rôznym oblastiam pracovnej pôsobnosti a predchádzajúcim znalostiam účastníkov. Na vaše otázky a požiadavky reagujeme prakticky a so zameraním sa na konkrétny prípad použitia. Koncepcia, štruktúra a realizácia školení zodpovedá všeobecným štandardom.

Schmachtl zákaznícky servis

Ak potrebujete ďalšie informácie o našich produktoch a službách, spojte sa s odborným poradcom spoločnosti Schmachtl. Budeme vám radi k dispozícii.

Ďalšie informácie

Sicherheit Industrie Schutzzaun Maschinenhalle Header

Automatizácia

Bezpečnosť

Automatizácia

Riadenia HMI

Identifikation Codelesegerät stationär

Automatizácia

Identifikácia