Inšpekcia a identifikácia

Riešenia pre automatizovanú záverečnú vizuálnu kontrolu

Rolujte

Prehľad

Automatizovaná inšpekcia a identifikácia

Integrujte so Schmachtl automatizované procesy na kontrolu kvality a navyše za dobrú cenu

Schmachtl ponúka rôzne riešenia, ako vo vašom podniku automatizovať zabezpečenie kvality. Najlepšie sa na to hodia produkty s vysokým počtom kusov a vysokými štandardmi kvality. Schmachtl ponúka vhodné riešenie pre všetky odvetvia, od monitorovania polohy nad kontrolou tlačeného obrázku a etikiet až po podrobnú geometrickú kontrolu.


Riešenia

Paleta produktov pre inšpekciu a identifikáciu

Kontrola prítomnosti

Všeobecné

Manipulácia s mnohými malými dielcami so sebou prináša určité riziká, napríklad pri plnení obalových jednotiek. Ľahko môžete prehliadnuť diel a zákazníkovi sa doručí nekompletné balenie. Alebo sa doň votrie nesprávny diel. Predovšetkým pri vysokej rýchlosti taktu sa ľudské oko rýchlo unaví a stúpa frekvencia chýb. S automatizovanou optickou kontrolou sú všetky diely s istotou na správnom mieste. Pre túto úlohu ponúka Schmachtl na mieru šité kamerové systémy.

Požiadavka

Výrobca elektronických spínacích obvodov by chcel mať zaručenú konštantnú kvalitu produktov aj pri balení. Pretože vkladanie sa má vykonávať ručne, môžu sa vlúdiť chyby. Môže sa napríklad stať to, že doska nebude kompletne naplnená alebo že sa do nej vloží nesprávny diel. Na ručných pracoviskách sa má pri plnení elektronických komponentov skontrolovať, či boli kompletne vložené správne diely. 

Výhody

 • Žiadny vplyv na priebeh práce: Kamerový systém a infračervené osvetlenie sú inštalované nad pracoviskom a pracovníci ich nevnímajú ako nič rušivé.
 • Dá sa jednoducho rozšíriť: vďaka modulárnemu dizajnu systému. Dá sa tak flexibilne reagovať na nové typy dielcov alebo narastajúcu kapacitu.
 • Nenákladné: vďaka realizácii s kompaktnou smart kamerou. Odpadá tak inštalácia dodatočného PC systému.
   

 

 

Riešenie

Schmachtl zvolil riešenie na báze kompaktnej smart kamery. Budúce dodatočné pracoviska sa tak budú môcť dať jednoducho modulárne rozšíriť. Prostredníctvom kamerového systému nad príslušnou doskou a infračerveného osvetlenia sa snímajú fotografie aktuálnej dosky, ktorú treba naplniť. Zaznamenávanie sa pri tom vykonáva ručne. Systém povolí dosku len vtedy, keď je naplnená správne a úplne.

Kontrola tlačených obrázkov

Všeobecné

Tlačové chyby nevidíme nikdy radi, bez ohľadu na to, či sú na obaloch, typových štítkoch alebo čiarových kódoch. V najlepšom prípade sa na ne nepekne pozerá, ale v najhoršom scenári znamenajú nedostatočnú kvalitu produktu. Moderné skúšobné technológie spoľahlivo rozpoznajú chybnú tlač a okamžite ju vytriedia. Schmachtl ponúka okrem potrebnej senzoriky na zaznamenanie tlačených obrázkov na montážnej linke (aj pri vysokej rýchlosti) aj vhodný softvér na analýzu, vyhodnocovanie a dokumentáciu.

Požiadavka

U zákazníka bolo treba inštalovať kontrolnú stanicu, ktorá plne automaticky skontroluje na každom balení správnosť tlače a neporušenosť fólie. O mimoriadnu výzvu sa v tomto prípade postarala vysoká výrobná rýchlosť až 400 obalov za minútu. Systém sa musel okrem toho vysporiadať s rozmanitosťou produktov v podobe 25 variantov obalov, rôznych farieb fólií a približne 100 rôznych textov. 

Výhody

 • Jednoduchá obsluha: Programovanie a nové varianty obalov môžu – bez komplikovaných školení – rýchlo vybaviť aj pracovníci prevádzkovateľa zariadenia.
 • Lepší tok produktov: Chybné obaly sa rozpoznajú včas a vylúčia sa z procesu. Predíde sa tak neskorším poruchám v toku produktov, napr. kvôli vzpriečeným obalom.
 • Kontrola mnohých parametrov: Vizuálny softvér PatMax umožňuje súčasnú kontrolu mnohých atribútov, napr. narovnania obrazu, preliačin, textu a pretrhnutia fólie.
   

 

 

Riešenie

Vizuálny snímač kontroluje rôzne atribúty na baleniach, ktoré sa nachádzajú na montážnej linke. Kontroluje sa tak napríklad, či je správne otočená fólia na obale. Náročný softvér na spracovanie obrazu porovnáva namerané atribúty obrazu s naučeným referenčným obrazom. Okrem toho sa kontroluje, či nie sú preliačené rohy a či nie je pretrhnutá fólia. Vďaka tomuto systému, ktorý inštaloval Schmachtl, sa reklamácie zákazníkov znížili na nulu.

Kontrola etikiet

Všeobecné

Najneskôr na konci výroby sa tovar zabalí jednotlivo alebo v sériách a dostane kód. Tieto kódy musia byť obsahovo aj opticky bez chýb a musia byť presne na svojom mieste. Chyba vo výrobnom procese môže výrazne ovplyvniť kvalitu a výsledok tlače kódov. V rozsiahle automatizovaných výrobných procesoch sa chybná alebo nesprávna etiketa nerozpozná ihneď. V najhoršom prípade sa produkty s nesprávnymi etiketami dostanú cez sprostredkovateľa až ku konečnému spotrebiteľovi. 

Oblasti použitia

 • Baliaci priemysel
 • Výrobný priemysel
 • Kontrola etikiet a kontrola kvality na konci výrobnej linky
 • Rozsiahle automatizované výrobné procesy

Výhody

 • Úspora nákladov: Odpadajú náklady na ručné dopracovanie
 • Zvýšenie produktivity vďaka automatickému rozpoznávaniu kódov
 • Zabezpečenie proti preklepom: Referenčný kód sa načíta rýchlo a bezpečne
 • Zaistenie do budúcnosti ani pri neskorších zmenách kódov nie je potrebné nič prestavovať.
   

 

 

Riešenie

Schmachtl ponúka na mieru ušité systému rozpoznávania kódov. Kontrolujú hodnovernosť obsahu kódu, umiestnenie a jednoznačnosť etikiet a kódov a kvalitu tlače. 

Meranie geometrie

Všeobecné

V mnohých priemyselných aplikáciách musí byť geometria dielcov rovnaká presne na mikrometre, pretože o je rozhodujúce pre kvalitu produktu. Každý dielec má svoj určitý tvar, ale vykazujú dva tieto dielce presne rovnaký tvar? A je to tak aj v prípade stov, tisíc alebo dokonca niekoľko tisíc dielcov? Vtedy sa ako najlepšie riešenie často núka automatizovaná optická kontrola kvality. 

Požiadavka

Dodávateľ v automobilovom priemysle stál pred úlohou automatizovane zmerať komponenty s čo najväčšou presnosťou skôr, než odídu na ďalšie spracovanie. Bolo treba skontrolovať každý jeden dielec. Požadovaná tolerancia bola +/- 50 mikrometrov. A zariadenie sa navyše malo dať rýchlo upraviť podľa rôznych noriem kvality v rôznych krajinách. 

Výhody

 • Úspora manuálnej záverečnej kontroly: vďaka plnoautomatickej kompletnej kontrole každého jedného dielcu. Okrem toho sú výsledky kontroly stabilné a nezávislé od subjektívnych výkyvov.
 • Automatická kalibrácia: a možnosť ovládať všetky nastavenia na diaľku. Zariadenie sa tak dá bez problémov upraviť podľa rôznych tolerancií a parametrov.
 • Zdokumentovaná kvalita: Kamera načíta sériové číslo, ktoré je uvedené na každom skúšobnom kuse. Zistené namerané hodnoty sa uložia spolu so sériovým číslom.

 

Riešenie

Kvôli charakteristike úlohy sa odborníci zo Schmachtl rozhodli pre meracotechnický postup na báze kamery. Pretože kontrolované dielce sa budú ďalej spracovávať, kvalita kontroly nepriamo optimalizuje aj procesy, ktoré nasledujú po nej. Nepodarky sa rozpoznajú okamžite a privedú sa na dopracovanie.

Regulácia polohy

Všeobecné

Mnoho automatizovaných procesov si vyžaduje bezdotykové rozpoznávanie polohy. Predovšetkým v textilnom priemysel sa podľa možností treba vyhnúť kontaktu s materiálom, pretože môže dôjsť k poškodeniu citlivých povrchov alebo dokonca k zastaveniu stroja. Rozpoznávanie polohy v stave pokoja je síce robustnou štandardnou funkciou v priemyselnej automatizácii, pre optimálne systémové riešenia je však potrebná rýchla regulácia a veľké know-how v oblasti hnacej a riadiacej techniky. V Schmachtl dostanete oboje: fundované systémové vedomosti a prvotriedne technológie. 

Požiadavka

Materiály na obväzy sa vyrábajú v širokých pásoch a v neskoršom kroku sa strihajú na prúžky. Jednotlivé pásy sú od seba oddelené formou rozstupu a musia sa presne narezať. Pretože tkanina nie je po celej šírke rovnomerná, poloha merania sa musí dodatočne regulovať počas chodu, aby sa dosiahol optimálny rez.

Výhody

 • Rýchlosť: Aj pri vysokých výrobných rýchlostiach je zaručená dokonalá kvalita a vysoká produktivita
 • Bezdotykový: pre výrobu bez prerušenia. Poškodenia tkaniny sú vylúčené.
 • Univerzálny: Dajú sa spracovať rôzne druhy tkaniny a šírky pásov.
   

Riešenie

Schmachtl vybavil stroj s rozpoznávacím / riadiacim systémom, ktorý rozpozná polohu medzipriestoru a sleduje polohu merania podľa osnovnej nite. Spracovanie obrazu rozpozná štruktúru pri rôznych typoch textílií. Okrem toho sa rezacie jednotky dajú jednotlivo nastaviť na rôzne šírky dráh, aby mohli fungovať nezávisle od seba.

 

Kontrola úplnosti

Všeobecné

Kompletná kontrola alebo reprezentatívna námatková kontrola? Túto otázku si kladie mnoho spoločností pri téme kontroly kvality. Námatkové kontroly často nestačia. 100 % kontrola kvality je nevyhnutná hlavne pri drahých produktoch alebo ak máte malý počet kusov. To isté platí pre podniky, ktoré sú súčasťou dodávateľského reťazca v automobilovom alebo leteckom priemysle. Pri súčasných interných ratingoch sa udržíte na špičke iba s nepretržite vysokou kvalitou. Pomôžu vám pri tom skúšobné systémy od Schmachtl.

Požiadavka

Treba skontrolovať autobatérie u dodávateľa pre automobilový priemysel. Skontrolovať sa má vyše 40 kvalitatívnych atribútov, a to formou „inline“, čiže počas toho, ako sa produkt pohybuje na výrobnej linke. Okrem toho sa vyžaduje 100 % kontrola každej jednej batérie. Len tak sa dajú dodržať typicky vysoké požiadavky zákazníka na kvalitu, aké poznáme z automobilového priemyslu. 

Výhody

 • Priebežná dokumentácia: Celý skúšobný proces sa zaprotokoluje. Na základe kompletnej elektronickej dokumentácie sa dá bez problémov vykonať neskoršie vysledovanie.
 • Rýchla amortizácia: vďaka úsporám na ručnú záverečnú kontrolu pri súčasnom zvýšení reprodukovateľnosti výsledkov skúšok.
 • Zabezpečenie do budúcnosti: S flexibilnou rozšíriteľnosťou o nové typy batérií. Pomocou údržby na diaľku existuje možnosť rozšírenia o nové produktové varianty, a to kedykoľvek.
   

 

 

Riešenie

Priamo na montážnej linke je inštalovaných niekoľko kamier, ktoré zaznamenávajú batérie z rôznych strán.  Produkty označené ako chybné sa automaticky vylúčia na dopracovanie. Systém okrem iného kontroluje chýbajúce znaky alebo farby a identifikuje nesprávnu alebo chýbajúcu tlač. Za jednu minútu sa dá skontrolovať 8 batérií. 

Sťahovania

Katalógy a brožúry

Zastupované firmy

Zastupované firmyKontakt

Schmachtl zákaznícky servis

Ak potrebujete ďalšie informácie o našich produktoch a službách, spojte sa s odborným poradcom spoločnosti Schmachtl. Budeme vám radi k dispozícii.

Ďalšie informácie

Sicherheit Industrie Schutzzaun Maschinenhalle Header

Automatizácia

Bezpečnosť

Identifikation Codelesegerät stationär

Automatizácia

Identifikácia

Applikation Inspektion Anwesenheit Kamerasystem

Automatizácia

Inšpekcia